ERGO’dan kasko yaptıran
LPG’li araçlara Aygaz’dan 70 TL’lik otogaz!

Ad - Soyad

TC Kimlik No

Cep Telefonu

E-Mail

Kişisel verilerin korunması ve iletişim metnini okudum, kabul ediyorum. Kampanya Koşulları’nı okudum ve kabul ediyorum. ERGO Sigorta, Aygaz A.Ş. ve Paro Programı ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını ve üçüncü kişilerle paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.
X

KAMPANYA KOŞULLARI

ERGO Sigorta’dan kasko yaptıranlara AYGAZ’dan 70 TL LPG hediye!

1. Kampanyaya katılım sadece ERGO internet sitesinden yayınlanan kampanya sayfasından gerçekleştirilebilir, başka kanallardan yapılacak başvurular geçersizdir.

2. Kampanya sadece 25 Eylül-10 Kasım 2017 tarihleri arasında ERGO Sigorta’dan alınacak LPG teminatlı Kasko alımlarında geçerlidir.

3. Kampanyaya dahil olabilmek için 25.Eylül-10.Kasım.2017 tarihleri arası ERGO Acenteleri veya ERGO Müşteri Hizmetleri üzerinden LPG teminatlı Kasko satın alınması gereklidir. Diğer sigorta ürünleri veya diğer kanallardan yapılacak alımlarda kampanya geçerli değildir.

4. Kampanyaya dahil olabilmek için, kampanya tarihleri arası LPG teminatlı Kasko alınması ve ilgili kampanya sayfasından kampanyaya katılım isteğinin iletilmesi gerekmektedir. Kasko alınmış olsa dahi kampanya sayfasından kampanyaya katılma istediğini iletmemiş olanlar Kampanyadan faydalanamazlar.

5.Kampanya’ya dahil olan Kasko poliçelerinin ERGO tarafından 1 aylık iptal kontrolleri yapılacak ve yapılan iptal kontrollerinde poliçenin hali hazırda aktif olması durumunda ilgili poliçe sahipleri LPG puan hediyesinin yüklenmesi için AYGAZ ile paylaşılacaktır.

6. AYGAZ, ERGO tarafından yapılacak bildirime istinaden 1 hafta içinde LPG puan hediyesi yükleyecek ve sms ile kampanya katılımcılarını bilgilendirecektir.

7. Hediye LPG puan yüklemesi 31 Aralık 2017 tarihine kadar kullanılabilir. Bu tarihe kadar kullanılmayan hediye LPG puanlar iptal edilecektir.

8. Kampanya sadece ilk 2000 (iki bin) kişi ile sınırlıdır. 2.000 kişiden daha fazla talep gelmesi durumunda, kullanıcılar hiçbir hak talep edemezler.

9. Katılımcılar, kampanya koşullarının yerine getirildiğini belirleme yetkisinin ERGO’ya ait olduğunu kabul ederler.

10. Katılımcılar, cep telefonu bilgilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “ERGO Başka Kasko” poliçesi işlemleri ve işbu kampanya kapsamında işlenmesine, AYGAZ dahil 3. Kişilerle paylaşılmasına izin verdiklerini kabul ve beyan ederler.

11. Katılımcıların kampanya başvurusu esnasında verdiği cep telefonu hattını değiştirmesi, yanlış numara vermesi, hattının kapanması/kapatılması vb. sebeplerden dolayı kullanılamayan hediye LPG puanlardan AYGAZ ve ERGO sorumlu değildirler.

12.Yüklenen “LPG Puanlar” kampanyaya dahil olan Paro üyesi AYGAZ ve MOGAZ otogaz istasyonlarında bulunan market görevlilerine, ilgili cep telefonu numarası söylenerek parçalı veya bütün şekilde kullanılabilecektir.

13. Yüklenen hediye LPG puanların kullanılabilmesi için puan yüklenen cep telefonunun aktivasyon işleminin yapılması gerekmektedir. Aktivasyon işlemi 444 4 999 Aygaz İletişim Hattı aranarak veya www.paro.com.tr/uyelik/giris/ adresinden gerçekleştirilebilir.

14. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır.

15. Bu kampanya başka bir kampanya ile birleştirilemez.

16. İşbu kampanya, “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar Ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik” kapsamı dışındadır.

17. ERGO Sigorta ve AYGAZ kampanya koşullarında ve ödüllerde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

18. Kampanyaya katılan herkes bu koşulları kabul etmiş sayılır.

19. Her müşteri kampanya kapsamındaki LPG puan hediyesinden sadece bir kez faydalanabilir.

X

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE ONAY

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere Veri Sorumlusu sıfatıyla ERGO Sigorta A.Ş. (“ERGO”) tarafından işlenebilecektir.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi”; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizi neden işliyoruz ve bunun hukuki gerekçesi nedir?

Kişisel Verileriniz; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili sigorta teklifleri sunmak; sigorta sözleşmesi akdetmek; sözleşme gereklerini yerine getirebilmek; işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek; işlem sahibiyle ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunulması ve benzer nedenlerle iletişim kurmak; bu kapsamda kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak, kaydetmek, saklamak; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve bilgileri düzenlemek; mevzuatta öngörülen saklama, raporlama ve aydınlatma yükümlülüklerine uymak amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sigortacılık mevzuatı ve diğer sair mevzuat kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek (bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, poliçe düzenlemek, sigorta primlerini belirlemek, taleplerinizi yönetmek, yenileme teklifi yapmak, riskleri reasüre etmek ve benzeri), riskleri ve suiistimalleri önlemek, kimliğinizi doğrulamak, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, müşteri memnuniyetini ölçmek, bu kapsamda gerekli araştırma faaliyetlerini yapmak amacıyla; Kişisel Verileriniz, hissedarlarımıza, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermekte olan ERGO Grup Şirketlerimize, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerimizi yürütebilmek için hizmet aldığımız, iş birliği içinde olduğumuz özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına, destek hizmeti sağlayıcılarına, denetleyici ve düzenleyici makamlara, yurt içindeki ve yurt dışındaki reasürörlere, aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve yasal mevzuata uygun olarak Kişisel Verileriniz, doğrudan ilgilisinden toplanabileceği gibi; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ERGO Grup Şirketleri, Bölge Müdürlükleri, acenteler, çağrı merkezi, internet sitesi, dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen kullanılacak otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yurt içi / yurt dışı iş birliği içinde bulunan kurum ve kuruluşlar, bankalar ve kredi kuruluşları, anlaşmalı servisler, resmi kurumlar, diğer 3. Kişiler vasıtasıyla, çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi nasıl toplayabiliyoruz?

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, internet sitemizde geçirilen süre ve internet sitemizi ziyaretinizin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret ettiğiniz siteler yer alabilir.

Internet sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler otomatik olarak Google ve hosting firması ile paylaşılacaktır. Buna dair bilgilendirme internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada size iletilecektir.

Kişisel verisi işlenen sizlerin, “ilgili kişi” olarak haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme*,
 • aktarıldığı 3. kişilere KVKK’nın 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler KVKK 13 . maddesi kapsamında yazılı olmalıdır

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

İnternet sitesinde vermiş olduğunuz kişisel veriler ile Çerezler 6698 sayılı Kanun kapsamında işleniyor mu?

İnternet sitemizi ziyaret etmekle ve internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, internet sitemiz aracılığı ile ilettiğiniz kişisel verilerinizin işleneceğine, saklanacağına ve gerekli görülmesi halinde aktarılacağına KVKK uyarınca açık rıza vermiş olduğunuz kabul edilmektedir.

Bu kapsamda tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi dahil tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda Şirketimiz ve/veya acentelerimiz tarafından, doğrudan ya da sms, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren mms, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilebileceğini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

KVKK kapsamında şahsen ve yazılı olarak başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Ticaret Unvanı ERGO Sigorta A.Ş.
Merkez Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Akkom Ofis Park 2 Kat:10-13 Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicil No 250415
Mersis No 0481005567600024
Telefon 0850 211 11 11
İnternet Adresi www.ergosigorta.com
Bölge Müdürlükleri ERGO Sigorta Bölge Müdürlükleri iletişim bilgilerini öğrenmek içintıklayınız.

İşbu bilgilendirme ile hem sözlü hem de yazılı olarak 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli ve yeterli bildirimin tarafınıza eksiksiz bir şekilde yapıldığını, bildirimin içeriğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi gayrikabil rücu kabul etmiş bulunmaktasınız.

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel sağlık verilerinizi de kapsayan kişisel verilerinizin ERGO tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen taraflarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

İLETİŞİM

ERGO ürünleri hakkında bilgi almak üzere ilettiğim kişisel bilgilerimin ve ERGO tarafından ilgili kişi ve kurumlardan sağlanacak kişisel bilgilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmem, genel bilgilendirme yapılması ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerimin, ERGO ortakları, acenteleri ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, ERGO ve acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS, MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafıma gönderilmesini, dilediğim zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğumu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

KULLANICI KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Şirketimizin www.ergosigorta.com alan adından ulaşılabilen web sitesinin “Gizlilik Politikası ve KVKK” başlığı altında “Kullanıcı Koşulları ve Gizlilik Politikası” metnine ulaşabilirsiniz. Web sitemizi ziyaret etmekle bu “Kullanıcı Koşulları ve Gizlilik Politikası” şartlarını bildiğinizi ve bunları kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılırsınız.

X

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE ONAY

Bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız nelerdir?

Bu İzin Beyanı’nda belirtilen taraflarca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını Tanı için Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi A Blok K:3 Üsküdar, İstanbul adresinden ve 4447276’dan, Aygaz için Büyükdere Caddesi N:145-1 Zincirlikuyu 34394 İstanbul adresinden ve 4444999’dan talep etme hakkınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere Veri Sorumlusu sıfatıyla ERGO Sigorta A.Ş. (“ERGO”) tarafından işlenebilecektir.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi”; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizi neden işliyoruz ve bunun hukuki gerekçesi nedir?

Kişisel Verileriniz; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili sigorta teklifleri sunmak; sigorta sözleşmesi akdetmek; sözleşme gereklerini yerine getirebilmek; işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek; işlem sahibiyle ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunulması ve benzer nedenlerle iletişim kurmak; bu kapsamda kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak, kaydetmek, saklamak; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve bilgileri düzenlemek; mevzuatta öngörülen saklama, raporlama ve aydınlatma yükümlülüklerine uymak amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sigortacılık mevzuatı ve diğer sair mevzuat kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek (bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, poliçe düzenlemek, sigorta primlerini belirlemek, taleplerinizi yönetmek, yenileme teklifi yapmak, riskleri reasüre etmek ve benzeri), riskleri ve suiistimalleri önlemek, kimliğinizi doğrulamak, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, müşteri memnuniyetini ölçmek, bu kapsamda gerekli araştırma faaliyetlerini yapmak amacıyla; Kişisel Verileriniz, hissedarlarımıza, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermekte olan ERGO Grup Şirketlerimize, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerimizi yürütebilmek için hizmet aldığımız, iş birliği içinde olduğumuz özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına, destek hizmeti sağlayıcılarına, denetleyici ve düzenleyici makamlara, yurt içindeki ve yurt dışındaki reasürörlere, aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve yasal mevzuata uygun olarak Kişisel Verileriniz, doğrudan ilgilisinden toplanabileceği gibi; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ERGO Grup Şirketleri, Bölge Müdürlükleri, acenteler, çağrı merkezi, internet sitesi, dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen kullanılacak otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yurt içi / yurt dışı iş birliği içinde bulunan kurum ve kuruluşlar, bankalar ve kredi kuruluşları, anlaşmalı servisler, resmi kurumlar, diğer 3. Kişiler vasıtasıyla, çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi nasıl toplayabiliyoruz?

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, internet sitemizde geçirilen süre ve internet sitemizi ziyaretinizin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret ettiğiniz siteler yer alabilir.

Internet sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler otomatik olarak Google ve hosting firması ile paylaşılacaktır. Buna dair bilgilendirme internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada size iletilecektir.

Kişisel verisi işlenen sizlerin, “ilgili kişi” olarak haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme*,
 • aktarıldığı 3. kişilere KVKK’nın 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler KVKK 13 . maddesi kapsamında yazılı olmalıdır

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

İnternet sitesinde vermiş olduğunuz kişisel veriler ile Çerezler 6698 sayılı Kanun kapsamında işleniyor mu?

İnternet sitemizi ziyaret etmekle ve internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, internet sitemiz aracılığı ile ilettiğiniz kişisel verilerinizin işleneceğine, saklanacağına ve gerekli görülmesi halinde aktarılacağına KVKK uyarınca açık rıza vermiş olduğunuz kabul edilmektedir.

Bu kapsamda tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi dahil tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda Şirketimiz ve/veya acentelerimiz tarafından, doğrudan ya da sms, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren mms, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilebileceğini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

KVKK kapsamında şahsen ve yazılı olarak başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Ticaret Unvanı ERGO Sigorta A.Ş.
Merkez Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Akkom Ofis Park 2 Kat:10-13 Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicil No 250415
Mersis No 0481005567600024
Telefon 0850 211 11 11
İnternet Adresi www.ergosigorta.com
Bölge Müdürlükleri ERGO Sigorta Bölge Müdürlükleri iletişim bilgilerini öğrenmek içintıklayınız.

İşbu bilgilendirme ile hem sözlü hem de yazılı olarak 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli ve yeterli bildirimin tarafınıza eksiksiz bir şekilde yapıldığını, bildirimin içeriğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi gayrikabil rücu kabul etmiş bulunmaktasınız.

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel sağlık verilerinizi de kapsayan kişisel verilerinizin ERGO tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen taraflarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

İLETİŞİM

ERGO ürünleri hakkında bilgi almak üzere ilettiğim kişisel bilgilerimin ve ERGO tarafından ilgili kişi ve kurumlardan sağlanacak kişisel bilgilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmem, genel bilgilendirme yapılması ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerimin, ERGO ortakları, acenteleri ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, ERGO ve acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS, MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafıma gönderilmesini, dilediğim zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğumu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

KULLANICI KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Şirketimizin www.ergosigorta.com alan adından ulaşılabilen web sitesinin “Gizlilik Politikası ve KVKK” başlığı altında “Kullanıcı Koşulları ve Gizlilik Politikası” metnine ulaşabilirsiniz. Web sitemizi ziyaret etmekle bu “Kullanıcı Koşulları ve Gizlilik Politikası” şartlarını bildiğinizi ve bunları kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılırsınız.

X

X

Teşekkürler!

Arama talebiniz alınmıştır, size en yakın zamanda geri dönüş yapcağız.

X

Kasko Poliçenizi aldınız mı?

Hayır

Poliçenizi aldıysanız herhangi bir şey yapmanıza gerek yok, hediyenizi numaralı cep telefonunuza bir ay sonra yükleyip mesaj ile sizi bilgilendireceğiz.

Kaskonuzu güzel günlerde kullanın!

Kasko poliçenizi acentelerimizden ve Müşteri İletişim Merkezimizden alabilirsiniz.

Acenteden Almak İsterim
En Yakın Acentemizi Görmek İçin Lütfen Tıklayınız.
Siz Beni Arayın