Tamam
  • Ergo''''''''''''''''m Mobil

Kasko Fiyatı Al

En Yakın ERGO Acentesi

Anlaşmalı Servisler

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları

Hasar Durumu Hakkında Bilgi Alın

Lütfen bilgi almak istediğiniz sigorta ürününü seçin.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE ONAY

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere Veri Sorumlusu sıfatıyla ERGO Sigorta A.Ş. (“ERGO”) tarafından işlenebilecektir.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi”; bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizi neden işliyoruz ve bunun hukuki gerekçesi nedir?

Kişisel Verileriniz; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili sigorta teklifleri sunmak; sigorta sözleşmesi akdetmek; sözleşme gereklerini yerine getirebilmek; işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek; işlem sahibiyle ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunulması ve benzer nedenlerle iletişim kurmak; bu kapsamda kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak, kaydetmek, saklamak; sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve bilgileri düzenlemek; mevzuatta öngörülen saklama, raporlama ve aydınlatma yükümlülüklerine uymak amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sigortacılık mevzuatı ve diğer sair mevzuat kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek (bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, poliçe düzenlemek, sigorta primlerini belirlemek, taleplerinizi yönetmek, yenileme teklifi yapmak, riskleri reasüre etmek ve benzeri), riskleri ve suiistimalleri önlemek, kimliğinizi doğrulamak, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, müşteri memnuniyetini ölçmek, bu kapsamda gerekli araştırma faaliyetlerini yapmak amacıyla; Kişisel Verileriniz, hissedarlarımıza, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermekte olan ERGO Grup Şirketlerimize, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerimizi yürütebilmek için hizmet aldığımız, iş birliği içinde olduğumuz özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına, destek hizmeti sağlayıcılarına, denetleyici ve düzenleyici makamlara, yurt içindeki ve yurt dışındaki reasürörlere, aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve yasal mevzuata uygun olarak Kişisel Verileriniz, doğrudan ilgilisinden toplanabileceği gibi; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ERGO Grup Şirketleri, Bölge Müdürlükleri, acenteler, çağrı merkezi, internet sitesi, dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen kullanılacak otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yurt içi/ yurt dışı iş birliği içinde bulunan kurum ve kuruluşlar, bankalar ve kredi kuruluşları, anlaşmalı servisler, resmi kurumlar, diğer 3. Kişiler vasıtasıyla, çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi nasıl toplayabiliyoruz?

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, internet sitemizde geçirilen süre ve internet sitemizi ziyaretinizin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret ettiğiniz siteler yer alabilir.

Internet sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler otomatik olarak Google ve hosting firması ile paylaşılacaktır. Buna dair bilgilendirme internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada size iletilecektir.

Kişisel verisi işlenen sizlerin, “ilgili kişi” olarak haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme*,
  • aktarıldığı 3. kişilere KVKK’nın 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler KVKK 13 . maddesi kapsamında yazılı olmalıdır

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

İnternet sitesinde vermiş olduğunuz kişisel veriler ile Çerezler 6698 sayılı Kanun kapsamında işleniyor mu?

İnternet sitemizi ziyaret etmekle ve internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, internet sitemiz aracılığı ile ilettiğiniz kişisel verilerinizin işleneceğine, saklanacağına ve gerekli görülmesi halinde aktarılacağına KVKK uyarınca açık rıza vermiş olduğunuz kabul edilmektedir.

Bu kapsamda tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi dahil tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda Şirketimiz ve/veya acentelerimiz tarafından, doğrudan ya da sms, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren mms, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilebileceğini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

KVKK kapsamında şahsen ve yazılı olarak başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Ticaret UnvanıERGO Sigorta A.Ş.
Merkez AdresSaray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Akkom Ofis Park 2 Kat:10-13 Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicil No250415
Mersis No0481005567600024
Telefon0850 211 11 11
İnternet Adresiwww.ergosigorta.com
Bölge MüdürlükleriERGO Sigorta Bölge Müdürlükleri iletişim bilgilerini öğrenmek içintıklayınız.

İşbu bilgilendirme ile hem sözlü hem de yazılı olarak 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli ve yeterli bildirimin tarafınıza eksiksiz bir şekilde yapıldığını, bildirimin içeriğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi gayrikabil rücu kabul etmiş bulunmaktasınız.

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel sağlık verilerinizi de kapsayan kişisel verilerinizin ERGO tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen taraflarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

İLETİŞİM

ERGO ürünleri hakkında bilgi almak üzere ilettiğim kişisel bilgilerimin ve ERGO tarafından ilgili kişi ve kurumlardan sağlanacak kişisel bilgilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmem, genel bilgilendirme yapılması ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerimin, ERGO ortakları, acenteleri ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, ERGO ve acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS, MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafıma gönderilmesini, dilediğim zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğumu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

KULLANICI KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Şirketimizin www.ergosigorta.com alan adından ulaşılabilen web sitesinin “Gizlilik Politikası ve KVKK” başlığı altında “Kullanıcı Koşulları ve Gizlilik Politikası” metnine ulaşabilirsiniz. Web sitemizi ziyaret etmekle bu “Kullanıcı Koşulları ve Gizlilik Politikası” şartlarını bildiğinizi ve bunları kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılırsınız.